SAKARA LIFE

SAKARA LIFE

New York, NY

2015

3500 sq ft

 

2015-0416_Brad-Sherman-016.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-031.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-049.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-060.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-067.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-069.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-073.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-076.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-083.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-100.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-109.jpg
2015-0416_Brad-Sherman-113.jpg